Hatályos: 2022. december 1-jétől visszavonásig

 

A LEMAL Kft. adatai:

Név: LEMAL Lemezalakító és Fémszerkezetgyártó Kft.

Székhely: 2440 Százhalombatta, Építész u. 4.

Levelezési cím: 2441 Százhalombatta, Pf. 185.

E-mail: lemal@lemal.hu

Adószám: 12098563-2-13

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a LEMAL Kft. és megrendelőinek közös érdekét szolgálja, ezzel is megalapozva a mindkét fél számára előnyös együttműködést.

A LEMAL Kft. és megrendelői közötti egyedi szállítási megrendelésekre, továbbá a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésekre a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, amennyiben a felek attól írásban kifejezetten nem térnek el.

Jelen ÁSZF-től történő esetleges eltérés kizárólag írásos formában, külön megállapodás esetén történhet. Megrendelő a megrendelés aláírásával vagy e-mailen való megküldésével elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, azt elfogadta, nem tekinti tisztességtelennek vagy számára bármilyen szempontból hátrányosnak. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: www.lemal.hu/aszf, továbbá bármikor kinyomtatható.

  • A szerződések létrejötte és időtartama

A szerződések minden esetben a LEMAL Kft. ajánlatára érkező megrendelésnek a LEMAL Kft. általi visszaigazolásával jönnek létre amennyiben a megrendelés a gyártáshoz szükséges minden adatot tartalmazza.  A szerződések a megrendelés teljesítésével és pénzügyi rendezésével szűnnek meg, ami után a felek egymással elszámolnak. A visszaigazolással létrejövő szerződés mindkét félre kötelező tartalmát képezik a jelen ÁSZF rendelkezései. 

Rendkívüli felmondásra a felek a másik fél alább felsorolt súlyos szerződésszegése miatt jogosultak:

Megrendelő részéről történt súlyos szerződésszegés: 15 napot meghaladó fizetési késedelem; indokolatlan minőségi kifogás; szerződés szerint legyártott termék átvételének megtagadása.

Vállalkozó részéről történt súlyos szerződésszegés: 15 napot meghaladó teljesítési késedelem; súlyos gyártási hiba, amit a Vállalkozó a szavatossági igény bejelentését követő 10 napon belül nem javított vagy cserélt ki.

  • Árak, fizetési feltételek

A megrendelések árait a LEMAL Kft. a megrendelést megelőzően árajánlatban rögzíti, amelyet Megrendelő a megrendelésének elküldésével elfogad. Az ajánlati árak LEMAL Kft. telephelyi átvétellel értendők, szállítási költséget nem tartalmaznak, kivéve ha ezzel kapcsolatban külön megállapodás születik.

Ha az ajánlatban nem szerepel csomagolási előírás, LEMAL Kft. a csomagolóanyag illetve a raklap árát külön a Megrendelőre hárítja.

A számla kiállítása a megrendelt termék megrendelői átvételével egyidejűleg aláírt szállítólevél alapján történik. A Megrendelő illetve megbízottja (pl. fuvarozója) által aláírt szállítólevél a termék átvételét jelenti. A LEMAL Kft. eddig az időpontig felel a megrendelt termékért. A fizetési határidőt a LEMAL Kft. az ajánlatában adja meg, Megrendelő a megrendelés elküldésével ezt elfogadja. Ha nem ért egyet a fizetési határidővel, megbeszélés alapján LEMAL Kft. ezen módosíthat.

Késedelmes fizetés esetén a LEMAL Kft. jogosult a Ptk. szerinti mindenkor hatályos mértékű késedelmi kamatot felszámolni. Határidőn túli fizetés esetén ezen felül a LEMAL Kft. a késedelemmel kapcsolatos valamennyi költséget (fizetési felszólítás, ügyvédi felszólítás, peres eljárás stb.) a Megrendelőre terhelheti. Amennyiben a Megrendelőnek 15 napon túli lejárt tartozása van, úgy a további megrendelt termékek gyártása, kiszállítása szüneteltethető a lejárt számla kiegyenlítéséig.

Megrendelő köteles a készrejelentett terméket a lejelentés időpontjától számított 2 munkanapon belül átvenni. 2 munkanapon túli átvétel esetén minőségi és mennyiségi reklamációt a LEMAL Kft. nem fogad el és tárolási díj felszámítására jogosult. 2 munkanapon belül át nem vett termékről LEMAL Kft. jogosult a tárolási díjról számla kibocsátására.

  • Minőségellenőrzési kötelezettség

Megrendelő a megrendelt termék átvételét követően 2 munkanapon belül élhet mennyiségi és minőségi kifogással. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért a LEMAL Kft. felelősséget nem vállal. Rejtett hibák miatti reklamációval Megrendelő az átvételt követő 15 napig élhet.

Reklamációt csak írásos formában fogadunk el, amelyet fotókkal, bizonyítékokkal köteles alátámasztani, és biztosítani a személyes megtekintést.

A reklamáció elfogadása esetén a kicserélés, visszaszállítás esetén a szállítási költség illetve javítás költsége a LEMAL Kft.-t terheli.

  • Teljesítési határidő

A LEMAL Kft. köteles a megrendelés visszaigazolásában vállalt határidőt betartani. Teljesítési késedelem esetén a LEMAL Kft. a határidő lejárta előtt legkésőbb 24 órán belül értesíti Megrendelőt, és rögzíti a várható teljesítés időpontját, ami nem lehet több a határidőt követő 5 munkanapnál.

Ezt meghaladó teljesítési késedelem esetén, egyéb megegyezés hiányában a Megrendelőt megilletik a késedelmes teljesítéshez fűződő jogok.

Rendkívüli körülmények esetében a teljesítési határidő a rendkívüli körülmény megszűntét követő 1 hónappal hosszabbodik. A jelen pont értelmezése szempontjából rendkívüli körülménynek számít minden olyan esemény, amelyre a LEMAL Kft. semmilyen befolyással nem rendelkezik, amely kiszámíthatatlan, váratlan vagy előrelátható, de elkerülhetetlen és a LEMAL Kft. ellenőrzésén kívül esik a szerződés megkötését követően, mint például a gépeszközök tartós vagy részleges károsodása, az erőhatalom (vis major), különösen háború, háborús helyzetnek megfelelő események, világjárvány, állami beavatkozás, üzemzavar stb.

  • Titoktartás

LEMAL Kft. mint szállító vállalja, hogy vevői megrendelések adatait, dokumentációit bizalmasan kezeli és ezen információkat harmadik fél számára nem továbbítja.

  • Jogvita

A szerződésre a hatályos magyar jog szabályait kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Felek között esetlegesen létrejött egyedi megállapodás, annak hiányában pedig a magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek vagy írásbeli módosításig hatályosak, folyó ügyek esetén a megrendeléskori LEMAL ÁSZF verzió az érvényes. Amennyiben Megrendelőnek is van általános szerződési feltétele, úgy a jelen szerződési feltételek ellentmondás esetén elsőbbséget élveznek.